ALViS - Vlastnosti

Univerzálnosť

Svojou koncepciou a cenou je AlViS vhodný pre všetky typy a rozsahy monitorovacích a riadiacich aplikácií od malých, zahŕňajúcich len niekoľko monitorovaných bodov, až po rozsiahle aplikácie s veľkým množstvom pripojených zariadení.

Otvorenosť

AlViS nemá obmedzenia na druh, množstvo, výrobcu ani spôsob pripojenia monitorovaných zariadení. Podmienkou je, aby zariadenie buď podporovalo niektorý z univerzálnych komunikačných protokolov (OPC, Modbus, Espa, DDE, Ascii) alebo aby existoval driver zariadenia pre systém ALVIS (viď. zoznam podporovaných technológií).

Architektúra

AlViS je modulárny systém s možnosťou kombinovať architektúru klient/server resp. WEB server. Podľa želenia zákazníka je možné vyskladať systém od jednoduchej jednoužívateľskej desktop inštalácie až po rozsiahle distribuované sieťové klient/server inštalácie resp. serverové inštalácie vybavené robustným databázovým a WEB serverom. Veľkou výhodou AlVIS je možnosť škálovať riešenie a kombinovať desktop grafických klientov s veľkým rozsahom konfigurovateľných funkcií s WEB klientom prístupným cez bežný Internet Explorer. Samotný AlViS grafický klient kombinuje v sebe funkcie vývojového pracoviska, funkcie "backend" RunTime komunikačného procesora a grafického užívateľského rozhrania. Pre svoju činnosť potrebuje jeden alebo viacero ovládačov zariadení, ktoré komunikujú s pripojenými zariadeniami a poskytujú údajový servis pre AlViS klienta. Ovládače-servery komunikujú s grafickými klientmi resp. DB rozhraním pomocou sieťového TCP/IP protokolu resp. lokálne s využitím DDE protokolu (Dynamic Data Exchange). Serverov-ovládačov aj klientov môže v sieti bežať neobmedzené množstvo, pričom každý klient môže zobrazovať ľubovoľnú podmnožinu údajov poskytovaných ľubovoľnými ovládačmi/servermi.

Jednoduché konfigurovanie a modifikácia systému

Systém AlViS pracuje v dvoch režimoch:

 1. Režim "Vývoj" je určený pre návrh monitorovacieho a výstražného systému. Umožňuje vkladať do systému plány objektov, nakreslené alebo zosnímané v rôznych rastrových alebo vektorových podporovaných formátoch, rozmiestniť v plánoch symboly hlásičov a zariadení.

  Má zabudované prostriedky umožňujúce:

  1. Úplné prispôsobenie systému na požiadavky zákazníka (vnútorný skriptovací jazyk s množinou funkcií)

  2. Uľahčenie práce pri tvorbe aplikácie:
   Bohaté možnosti kopírovania údajov na rôznych úrovniach, od definovania stavov hlásiča až po skladanie jednotlivých plánov do rôznych aplikácií
   Možnosť hromadných úprav aplikácie pomocou inteligentnej funkcie Nahradiť s využitím regulárnych výrazov
   Možnosť konfigurácie symbolov podľa dopredu pripravených šablón
   Možnosť tvorenia aplikácie v textovom, alebo tabuľkovom procesore (MS Word, Excel)
 2. Režim "Monitorovanie" aktivuje vstupno-výstupné linky a zobrazuje zmeny stavov monitorovaných zariadení. Umožňuje sledovať všetky udalosti na monitore, aktívne pomocou myši prepínať plány, prípadne vyslaním povelov riadiť pripojené zariadenia.

Prehľadné zobrazenie

Monitorovaný priestor je v systéme AlViS reprezentovaný plánmi. Na plánoch sú rozmiestnené symboly, reprezentujúce skutočné monitorované zariadenia. Systém umožňuje definovať prakticky ľubovoľné množstvo plánov, ako napríklad podlažia budov, parkoviská a pod. Plán je bitová mapa - obrázok (súbor typu *.bmp vytvorený kresliacim programom, alebo pomocou scanovacieho zariadenia). Pre každú aplikáciu je nutné vytvoriť aspoň jeden plán.

Monitorované zariadenia

Všetky monitorované zariadenia (kamery, detektory pohybu, otrasu, požiaru, núdzové tlačidlá...) sú v monitorovacom a výstražnom systéme AlViS reprezentované symbolmi umiestnenými na plánoch. Pre každý symbol je možné definovať chybové hlásenia (porucha, odstránenie poruchy) a stavy v závislosti na skutočne nameraných hodnotách signálov od zariadení (odlíšené farbou resp. tvarom symbolu).
Pre každý stav zariadenia je možné definovať nasledovné atribúty:
 • správanie sa symbolu - zvukový signál resp. blikanie symbolu v prípade, že nastal daný stav zariadenia.
 • poplach - zadefinovanie daného stavu ako poplachového. V tom prípade je možné definovať:
  1. prioritu poplachu
  2. oprávnenosť užívateľa, ktorý môže poplach potvrdiť
  3. automatické zobrazenie plánu, na ktorom nastal poplach
  4. automatické potvrdzovanie poplachu
  5. poplachové správy - krátku správu, zobrazujúcu sa v prehľadovom okne poplachov a 2 druhy podrobných správ s inštrukciami pre obsluhu resp. s podrobnejším popisom stavu, zobrazujúcim sa v zvláštnom okne
  6. automatické tlačenie plánu a podrobných informácií o poplachu

 • výstupy - povelové reťazce, ktoré budú vyslané na požadované zariadenie automaticky v prípade, že daný stav nastane resp. manuálne príkazom obsluhy (kliknutím myšou na symbol zariadenia). Táto vlastnosť umožňuje napr. na základe signálu zariadenia riadiť ostatné zariadenia systému (napr. na základe zmeny stavu detektora pohybu aktivovať kameru...)
 • protokol - definovanie správy zapisujúcej sa do protokolu spolu s dátumom a časom kedy stav nastal a s možnosťou on-line výstupu na tlačiareň.

Grafická lokalizácia miesta, z ktorého prichádza hlásenie o zmene stavu resp. o poplachu

V prípade, že monitorované zariadenie zmení svoj stav resp. nastane poplach, AlViS môže automaticky zobraziť ten plán, na ktorom je umiestnený symbol daného zariadenia. Symbol zmení svoju farbu resp. tvar podľa stavu ktorý nastal, zároveň môže blikať a vydávať zvukový signál. V prehľadovom okne poplachov sa zobrazí poplachová správa, na obrazovke sa objaví okno s inštrukciami pre obsluhu resp. s podrobnejším popisom stavu zariadenia a do protokolu udalostí sa zapíše protokolová správa spolu s dátumom a časom.

Prioritné spracovanie udalostí v reálnom čase

Poplachové stavy sú vyhodnocované podľa priority a času vzniku. Systém AlViS vyhodnocuje poplach s najvyššou prioritou v reálnom čase. V prípade, že v systéme nastane viac poplachov s rovnakou prioritou, systém ich vyhodnocuje podľa času, kedy nastali. Po potvrdení poplachu obsluhou sa zobrazí poplach s ďalšou najvyššou prioritou atď. až do potvrdenia všetkých poplachov v systéme. Všetky aktuálne poplachy sú zároveň zobrazené (podľa priority a času vzniku) v prehľadovom okne poplachov.

Protokolovanie udalostí systému

Všetky udalosti, ktoré nastali v monitorovacom a výstražnom systéme AlViS sú protokolované zápisom v protokole udalostí. Protokol udalostí je súbor nepretržite zaznamenávaný na disk počítača a na tlačiarni. Zapisuje sa popis a druh udalosti, kľúčové slová, dátum a čas udalosti, dátum a čas správy. Prezeranie, filtrovanie a tlačenie protokolov, ktorých môže byť viac, umožňujú prehľadové okná protokolu.

Security systém

Všetky významné zásahy sú v AlViS-e chránené pomocou systému hesiel a prístupových práv. Takto je systém chránený proti neoprávnenej manipulácii. Vo vývojovom móde systému AlViS je možné vytvoriť zoznam užívateľov systému s heslami a prístupovými právami. Po prepnutí do monitorovacieho módu je možné vykonávať len tie operácie, na ktoré má momentálne prihlásený užívateľ oprávnenie.

Prehľadné zobrazenie relevantných informácií na obrazovke

Všetky dôležité informácie pre obsluhu sú zobrazované na monitore počítača. V zvláštnych informačných oknách sú zobrazené všetky aktuálne poplachy a chybové hlásenia. Akonáhle je poplach resp. chyba neplatná, zmizne správa z okna. Poplachy a chyby sú v okne zoradené podľa priority a času. V zvláštnych informačných oknách sú abecedne usporiadané zoznamy plánov a zariadení. V prípade zmeny stavu resp. poplachu systém umožňuje zobraziť okno s pokynmi pre obsluhu. Protokol udalostí je taktiež zobrazovaný v zvláštnom okne. Počet a druh informačných okien na obrazovke je definovateľný vo vývojovom móde. Taktiež je možné definovať, či obsluha môže meniť veľkosť okien a ich umiestnenie na obrazovke.

Technické predpoklady

Počítač min. PC Pentium, 512MBRAM, 120GBHDD, MS Windows 2000/XP/Win7/server 2003/2008. Voliteľnou výbavou je zvuková karta, sieťová karta, tlaciareň OnLine správ alebo plánov, modem. Jedna, alebo viac ústrední ( PSN - centrála elektrickej zabezpečovacej signalizácie, EPS - centrála elektrickej požiarnej signalizácie, Videocentrála ...) so sústavou zariadení, pripojená na počítač cez sériové linky, počítačovú sieť, alebo špeciálnu vstupno/výstupnú kartu.