AlViS WEB VLASTNOSTI

AlViS Web nadstavba je softvérové riešenie, ktoré umožňuje rozšíriť základnú inštaláciu modulov monitoringu AlViS (t.j. serverov zariadení a desktop klientov ALViS) o grafickú vizualizáciu monitorovaných objektov, zariadení, bodov a protokolových správ v prostredí webového prehliadača. Základné informácie o AlViS WEB

ABI VLASTNOSTI

ABI je komplexný programový systém určený pre vzdialenú správu prístupu a monitorovanie objektov. Jedná sa o viacvrstvovú modulárnu aplikáciu pokrývajúcu jednoduché jednoužívateľské inštalácie, sieťové inštalácie typu klient/server ako aj WEB riešenie umožňujúce prácu z ktoréhokoľvek počítača pripojeného do siete Intranet/Internet vybaveného webovým prehliadačom..


Správa užívateľov

Aplikácia ABI umožňuje rozsiahlu a pohodlnú správu údajov o užívateľoch a ich oprávneniach. Operátor pracuje s virtuálnymi pojmami ako je organizácia, lokalita, užívatelia a ich skupiny, prístupové oblasti a zabezpečovacie oblasti, oprávnenia a skupiny oprávnení, karta, PIN, biometria a pod. ktoré sú nezávislé od konkrétnych technických a inštalačných prvkov. Súčasťou funkcií správy užívateľa je aj snímanie fotografie a potlač karty. Operátor má k dispozícii rozsiahle výstupné zostavy o oprávneniach osôb, prítomnosti osôb resp. ich dochádzke včítane histórie týchto udalostí. Ďalej je možné vytvárať skupiny užívateľov a skupiny oprávnení, definovať a prideľovať voliteľné typy operátorov (t.j. správcov aplikácie ABI). Pomocou Upload manažéra sa realizuje upload dát z ABI do zabezpečovacích ústrední..

Monitoring

Aplikácia ABI ponúka prehľadné grafické sledovanie stavu zabezpečovacieho systému a diaľkové zapínanie/vypínanie podsystému do/zo stráženia. Pri poplachu dochádza k automatickej lokalizácii a zobrazenia narušeného detektora. Tiež je možné zobraziť, filtrovať a vyhľadávať v protokole udalostí. Je zabezpečená previazanosť s kamerovými dohľadovými systémami pre optické potvrdenie udalosti a so systémom požiarnej ochrany pri riešení krízových situácií.

Rozhrania ABI

Štandardnou súčasťou inštalácie je rozhranie ABI Web Service (ABIWS), ktoré umožňuje výmenu údajov medzi aplikáciou ABI a aplikáciami tretích strán (personalistika, mzdy ...) pomocou funkcií web služby. Funkcie web služby slúžia na korektné vkladanie, resp. čítanie údajov z databázy ABI. Sú dostupné funkcie ako: • čítanie / vkladanie / zmena / vymazanie užívateľa. • čítanie počtu nových / modifikovaných užívateľov od špecifikovaného dátumu. • čítanie zoznamu nových / modifikovaných užívateľov od špecifikovaného dátumu • čítanie zoznamu organizácií a lokalít. • čítanie on-line udalostí prístupového a monitorovacieho systému od zadaného identifikátora správy, resp. od špecifikovaného dátumu